Rambler's Top100

Гризодуб А.И.

Научно-экспертный фармакопейный центр

Международная конференция “Будущее лицо Европейской фармакопеи”

Гризодуб Александр Иванович. Окончил химфак Харьковского государственного университета (1971). Зав. Лабораторией хроматографии ГНЦЛС. Зам. Директора Научно-экспертного Фармакопейного центра по научной работе (1992). Кандидат хим. наук (1982). Доктор хим. наук (1990). Профессор (1996). Действительный член Нью-Йоркской Академии Наук (1994). Член Международной Ассоциации Официальных Аналитических Химиков (1997).

 

 


Асмолова Н.Н.

Научно-экспертный фармакопейный центр

Участие Украины в работе Комиссии экспертов Европейской фармакопеи

Асмолова Наталия Николаевна с 1985 г. по окончании Харьковского госуниверситета работает в ГНЦЛС. Ст. науч. сотрудник лаборатории хроматографии. Канд.фарм.наук (1997). Руководитель группы по разработке монографий на готовые лекарственные средства и фармако-технологические тесты отдела ГФУ Научно-экспертного фармакопейного центра (1997), эксперт Европейской фармакопеи (2001).

 

 


УДК 615. 322. 582. 998]. 074

Літвиненко В.І., Попова Н.В., Волькович О.О.

Державний науковий центр лікарських засобів

Національна фармацевтична академія України

Цмини: ботанічна характеристика, хімічний склад, застосування.

Проведена порівняльна характеристика рослин роду цмин. Досліджено хімічний склад рослин по різних класах хімічних сполук: фенольні сполуки (флавоноїди, фенолкарбонові кислоти, кумарини), полісахариди, амінокислоти, карбонові кислоти. Встановлено кількісний вміст основних груп біологічно активних речовин. Показана перспективність використання сировини цмину італійського поряд зі цмином пісковим.

 

 


УДК 661.12.123:615.4

Ветров П.П., Носовская Т.Д., Гарная С.В., Русинов А.И., Бойко В.А.

Государственный научный центр лекарственных средств

Разработка комплексных технологий получения фитопрепаратов

В ГНЦЛС разработана комплексная технология переработки лекарственного растительного сырья, позволяющая из отходов пищевой промышленности (жом плодов аронии черноплодной, плодов рябины обыкновенной, облепихи и томатов) путем последовательной экстракции растворителями различной полярности получать биологически активные вещества. На основе этих веществ созданы, проходят клинические испытания и выпускаются препараты различного фармакологического действия. Отходы комплексной переработки полностью могут быть использованы в животноводстве в качестве кормовых добавок.

 

 


УДК 577.153.2

Корчагина Л.Н., Дихтярев С.И., Болоховская В.А.

Государственный научный центр лекарственных средств

Государственное предприятие “Энзим”, г. Ладыжин.

Изучение некоторых свойств липолитического фермента, выделенного из Оospora lactis.

Изучено влияние температуры, величины рН, концентрации фермента, времени взаимодействия с субстратом на активность липолитического фермента, выделенного из культуральной жидкости Oospora lactis (штамм УзЛМ-2), а также специфическое действие фермента на различные субстраты. Полученные результаты позволили определить оптимальные параметры факторов, влияющих на скорость энзиматической реакции.

 

 


УДК: 547.856.1:615.27

Коваленко С.І., Георгієвський Г.В., Мазур І.А., Синяк Р.С., Стець В.Р.

Запорізький державний медичний університет

Державний науковий центр лікарських засобів

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 3-(b-R-b-оксіетил)-2-R1-6-R2-8-R3-хіназолін-(3Н)-4-онів

Алкілування заміщених хіназолонів-4 галогенспиртами проходить по третьому положенню, через циклічну перехідну форму, з утворенням відповідних 3-(b-R-b-оксіетил)-2-R1-6-R2-8-R3-хіназолін-(3Н)-4-онів. Розроблено новий метод одержання 3-(b-R-b-оксіетил)-2-R1-6-R2-8-R3-хіназолін-(3Н)-4-онів шляхом селективного відновлення відповідних 3-ацилалкіл-2-R1-6-R2-8-R3-хіназолін-(3Н)-4-онів. Будова синтезованих сполук підтверджена за допомогою фізико-хімічних методів. Синтезовані сполуки проявляють значну протизапальну і помірну протимікробну активність.

 

 


УДК 615 : 616.36 - 002 : 54.057 : 547.673.1 : 547.673.6

Безуглий П.О., Крючкова Т.М., Дроговоз С.М.

Національна фармацевтична академія України

Хімічне та біологічне вивчення деяких похідних антрахінону підгрупи алізарину

Синтезовано 1,3-дигідрокси-2-гідроксиметилантрахінон та 1,2-дигідрокси-3-гідроксиметилантрахінон і на їх основі - метиловий, етиловий та ізопропіловий ефіри (всього 8 сполук, з яких 5 не описані в літературі).

Вивчена антицитолітична, антиоксидантна та жовчогінна активність отриманих сполук. Встановлено, що речовини І і ІІ мають антицитолітичну та антиоксидантну дію, що не поступається силібору.

 

 


УДК 549.67.0001

Зайцев О.І., Молчанов В.І., Жуковін В.І., Жуковіна О.В.

Національна фармацевтична академія України

Науково-дослідний та проектний інститут основної хімії

Фізико-хімічні аспекти отримання синтетичних алюмосилікатів для створення лікарських засобів комплексної дії

У статті наведені результати вивчення впливу на катіонообмінну здатність (КОЗ) синтетичних алюмосилікатів - цеолітів типу NaA складу реакційної суміші, часу синтезу, температури кристалізації. Встановлено, що цеоліт із достатньо високою КОЗ (130-160 мг СаО/г цеоліту) - NaA може бути отриманий із реакційної суміші з молекулярним співвідношенням компонентів (2.3-4.2) Na2O•Al2O3•(1.3-2.4) SiO2 (62-106) H2O, при температурі кристалізації 75±5 °С та тривалості синтезу 2-4 год.

 

 


УДК 547.574.3:547.581.2:616.281

Левітін Є.Я., Філімонова Н.І.

Національна фармацевтична академія України

Антивірусна активність та просторова структура заміщених бензиліденгідразидів 4-нітро-2-хлорбензойної кислоти

Методами молекулярномеханічних, квантовохімічних розрахунків HYPERCHEM та ПМР-спектроскопії досліджена тонка хімічна структура бензиліденгідразидів 4-нітро-2-хлорбензойної кислоти, які є активними речовинами по відношенню до вірусу везикулярного стоматиту. Запропоновано модель взаємодії антивірусної сполуки з вірусним рецептором.

 

 


УДК 616.31-089.5:615.451.35

Башура Г.С., Шакина Т.Н., Хомякова Л.Г., Перешивайло Т.Н., Компанеец Е.И., Ефоян А.С., Волков В.Г., Бондарев В.И.

Государственный научный центр лекарственных средств

Акционерное общество “Стома”

Актуальные направления в создании аэрозольных лекарственных препаратов.

Подведены некоторые итоги создания новых медицинских аэрозолей в Государственном научном центре лекарственных средств. Выбраны и обоснованы новые направления разработки аэрозольных медицинских препаратов.

 

 


УДК 615.453.011

Никитюк В.Г., Шемет Н.А.

Государственный научный центр лекарственных средств

Наполнители для капсул, их разнообразие и особенности

Приведена классификация масс для наполнения капсул в зависимости от их основных физико-химических характеристик. Определены значение и влияние этих характеристик при инкапсулировании наполнителей, основные условия, соблюдение которых является наиболее существенным при разработке составов наполнителей для капсул, и основные подходы к технологии получения капсулированных препаратов.

 

 


УДК 543.544:615.07

Куликов А.Ю., Верушкин А.Г., Шкляев С.А.

Научно-экспертный фармакопейный центр

Государственный научный центр лекарственных средств

Высокоэффективная жидкостная хроматография в фармацевтическом анализе. Сообщение 1. Колонка L1 или силикагель с привитыми октадецильными группами. К вопросу о взаимозаменяемости колонок.

Статья посвящена проблеме выбора аналогичных колонок для фармацевтического анализа с использованием метода высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Рассмотрены некоторые классификации обращенно-фазовых С18-колонок. Даны рекомендации по способам выбора аналогичных (взаимозаменяемых) колонок и представлены табличные данные, использование которых позволяет осуществлять подбор взаимозаменяемых колонок для хроматографического анализа.

 

 


УДК · UDC 543.544:615.068:543.854.7

Чушенко В.Н., Дихтярев С.И., Шабатура О.А., Карамова О.Е.

Государственный научный центр лекарственных средств

Использование гель-хроматографии в исследовании и анализе полисахаридов

Проведены исследования по изучению эффективности метода гель-хроматографии при установлении свойств и строения некоторых лекарственных полисахаридных субстанций. Определен полидисперсный состав и установлена молекулярная масса основных фракций исследуемых препаратов.

 

 


УДК 543.544:547.466

Рыбаченко А.И.

Государственный научный центр лекарственных средств

Исследование фенольного состава препарата Эрикан

Методами ТСХ и ВЭЖХ, а также методами УФ- и ИК- спектроскопии изучен фенольный состав препарата Эрикан – сухого экстракта надземной части мелколепестника канадского.

Установлено, что фенольный состав препарата представляет собой, в основном, сумму оксикоричных кислот и флавоноидов, массовая доля которых составляет около 80 % и 10 %, соответственно.

 

 


УДК . 54.062: 633.87: 633.878.42.

Назаренко Т.Н., Хворост О.П., Беликов В.В., Сербин А.Г.

Национальная фармацевтическая академия Украины

Государственный научный центр лекарственных средств

Количественное определение дубильных веществ в растениях рода лещина

Впервые проведено определение количественного содержания дубильных веществ(ДВ) в ветвях, коре, листьях и плюске 9 видов и сортов лещины, распространенных в Украине. Впервые были определены титры 0.01 М раствора трилона Б по ДВ коры и листьев л. обыкновенной.

 

 


УДК 615.276.

Котляр В.А., Шенгур В.Ф., Васильченко Е.А.

Государственный научный центр лекарственных средств

Рекутан - фитопрепарат для применения в различных областях медицины. Cообщение 3. Экспериментальное обоснование применения в гастроэнтерологии

Приведены результаты исследований, свидетельствующие, что Рекутан проявляет выраженное фармакотерапевтическое действие на различных моделях экспериментальной патологии желудка: индометациновые, этаноловые язвы и уксуснокислый гастрит. Рекутан обладает разносторонним механизмом гастропротекторного действия, что подтверждается его эффективностью при использовании ульцерогенных веществ с различным механизмом повреждающего влияния на слизистую оболочку желудка. По выраженности гастропротекторного действия Рекутан не уступает препарату сравнения - Ромазулану.

 

 


Фадеенко Г.Д., Белоконь И. Ф., Заболотный В. А., Чепелюк В. И.

Институт терапии АМН Украины

Государственный научный центр лекарственных средств

Фармацевтическая фирма “Здоровье”

Эффективность препарата “полидеканит” при лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

В статье рассматриваются проблемы антибактериальной терапии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, обосновывается попытка повышения эффективности лечения этого заболевания гранулами “Полидеканит”. В состав гранул входят вещества, обладающие антибактериальными, противовоспалительными и обволакивающими свойствами. В статье также обсуждены положительные результаты клинического изучения нового препарата.


Rambler's Top100

Hosted by uCoz